BHZdravlje

Nema reklama za prikazivanje


JU Dom zdravlja Olovo

 • JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA OLOVO

Ul. Branilaca Olova bb, 71 340 Olovo

Tel. 032/828-080

Fax. 032/828-081

G-mail  domzdravlja.olovo@gmail.com

 

 

 • RADNO VRIJEME:

I – smjena                                  07.00 – 15.00h, pauza od 11.00 – 11.30h;

II – smjena                                          11.00 – 19.00h, pauza od 13.00 – 13.30h;

SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI                      00 – 24.00h.

 

 • Direktor, mr.sci.med.dr. Izudin Kućanović, specijalista interne medicine;

Tel. 032  828  080 (lok. 106) ili 032  828  070 ili 061 478 498

 

 • Emir Muminović, dipl.iur., pomoćnik direktora za pravne poslove.

mail: emir.muminov@gmail.com, 032/828-080, lokal 121.

 

 • Fazila Smailhodžić, dipl.oecc., pomoćnik direktora za ekonomske poslove.

mail: 032/828-060

 

 • Senada Salibašić, glavna sestra,

Tel. 032  828  080 (lok. 119)

 

 

 • Broj registrovanih osiguranika                              cca 10.000,00.

 

 • Površina općine                                                        408km².

 

 • Ukupan broj radnika                                             60.

 

 • Udaljenost od prve bolnice                                     56km.

 

 

 

DJELATNOST Doma zdravlja prema Odluci o Klasifikaciji djelatnosti u Bosne i Hercegovine je:

 

86.21 Djelatnost opće medicinske prakse;

86.22 Djelatnost specijalističke medicinske prakse;

86.23 Djelatnost stomatološke prakse;

86.90 Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite;

63.11 Obrada podataka.

 

 

Djelatnost Doma zdravlja je pružanje zdravstvene zaštite stanovništvu, osiguranicima na području Općine Olovo u sklopu zdravstvene djelatnosti na primarnom nivou i specijalističko – konsultativne zdravstvene zaštite koja shodno Federalnom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti obuhvata:

 

 • djelatnost porodične medicine;
 • djelatnost zdravstvene zaštite djece;
 • djelatnost polivalentnih patronažnih sestara u zajednici;
 • higijensko – epidemiološku zaštitu;
 • hitnu medicinsku pomoć;
 • zaštitu reproduktivnog zdravlja žena;
 • zdravstvenu zaštitu kod nespecifičnih i specifičnih plućnih oboljenja;
 • fizikalnu i mentalnu rehabilitaciju u zajednici;
 • specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika, kao i dio medicine rada, ako je ugovorena sa poslodavcem;
 • zubozdravstvenu zaštitu;
 • laboratorijsku i radiološku dijagnostiku primarnog nivoa;
 • praćenje zdravstvenog stanja stanovnika i provođenje mjera za zaštitu i unapređenje zdravlja stanovnika;
 • prevenciju, liječenje i rehabilitaciju bolesti i povreda;
 • otkrivanje i suzbijanje faktora rizika masovnih nezaraznih bolesti;
 • specifičnu preventivnu zdravstvenu zaštitu mladih, naročito u osnovnim i srednjim školama, te visokim školama na svom području;
 • imunizaciju protiv zaraznih bolesti;
 • liječenje i rehabilitaciju u kući;
 • palijativnu njegu
 • specijalističko – konsultativnu zdravstvenu zaštitu.

 

Poslovi i zadaci u okviru Doma zdravlja obavljaju se unutar sljedećih službi:

 

 • Službe ambulanti porodične medicine;
 • Služba hitne medicinske pomoći;
 • Specijalističko – konsultativna služba;
 • Služba za zdravstvenu zaštitu djece;
 • Higijensko – epidemiološka služba;
 • Služba za zaštitu reproduktivnog zdravlja žena;
 • Služba za zaštitu kod nespecifičnih i specifičnih plućnih oboljenja;
 • Služba za fizikalnu i mentalnu rehabilitaciju u zajednici;
 • Služba za zdravstvenu zaštitu radnika kao dio medicine rada, ako je ugovorena sa poslodavcem;
 • Služba za polivalentnu zubozdravstvenu zaštitu;
 • Službe laboratorijske i radiološke dijagnostike primarnog nivoa;
 • Služba za pravne i opće poslove;
 • Služba za računovodstvo i finansije.

 

 

 

Služba porodične medicine organizovana je kroz rad 5 (pet) Ambulanti porodične medicine i to kako slijedi:

 

 

 • Ambulanta porodične medicine broj 1
 • Tel. 032  828  080 (lok. 117)
 • Prim.dr. Enver Šabanović, specijalista opće medicine,

 

 • Ambulanta porodične medicine broj 2
 • Tel. 032  828  080 (lok. 108 ili 120)
 • dr. Mujo Hodžić, specijalista urgentne medicine,

 

 • Ambulanta porodične medicine broj 3
 • Tel. 032  828  080 (lok. 116)
 • dr. Aida Mašić, specijalista porodične medicine,

 

 • Ambulanta porodične medicine broj 4
 • Tel. 032  828  080 (lok. 115)
 • dr. Enida Brkić, doktor medicine,
 • Područna Ambulanta porodične medicine broj 4 – Solun bb;
 • 032 827 691
 • Enida Brkić, doktor medicine olun Amrae,a pedijatar,edicine,,

 

 • Područna Ambulanta porodične medicine broj 5 – Careva Ćuprija bb;
 • Tel. 032  821  721
 • dr. Dženita Pašić, doktor medicine,

 

 • Služba hitne medicinske pomoći radi 0-24 sata:
 • Tel: 032 828 080 (lok. 113)

 

 • Laboratorijska služba
 • Tel: 032 828 080 (lok. 105)

 

 

 • Služba za zdravstvenu zaštitu djece
 • Tel: 032 828 080 (lok. 112)

 

 • dr. Amir Mašić, specijalista pedijatar

 

 

 • Služba za zdravstvenu zaštitu žena
 • Tel: 032 828 080 (lok. 123)
 • Hidajeta Sadiković, specijalista ginekologije i akušerstva

 

 • Služba za zdravstvenu zaštitu zuba i usta
 • Tel: 032 828 080 (lok. 111)

 

 • ATD služba
 • 032 828 080 (lok. 114)

 

 • Higijensko-epidemiološka služba
 • Tel: 032 828-080, (lok. 132)

 

 • CBR centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
 • Tel: 032 828 080 (lok. 118)

 

SPECIJALISTIČKO – KONSULTATIVNA SLUŽBA:

 

 • Radiologija, ultrazvučna dijagnostika, mamografija;
 • Opšta hirurgija, ortopedija i traumatologija;
 • ORL;
 • Pulmologija;
 • Oftamologija;
 • Neuropsihijatrija;
 • Medicina rada;
 • Fizikalna medicina i rehabilitacija;
 • Ultrazvučna kolor Doppler dijagnostika – angiologija;

 

 • Kardiologija i ultrazvuk srca;
 • Psihologija;
 • Dermatovenerologija;

 

Kontakt osoba: Gurda Senija, SSS medicinska sestra, 032/828-080, lokal 111.

 


Podijeli s prijateljima

Vezani sadržaji

BH Zdravlje na facebooku


Komentariši


Vremenska prognoza